Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

OECD

BAKANLIĞIMIZIN KATILDIĞI

İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE GELİŞME TEŞKİLATI (OECD)

EĞİTİM FAALİYETLERİ

 

Dünyada eğitim alanında meydana gelen değişiklikleri yakından takip etmek ve bu değişiklerin eğitim sistemimize yansıtılması amacıyla İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) kapsamında yürütülen

 • Eğitim Politikaları Komitesi (EDPC) Ülke Temsilcileri,
 • Eğitimi Araştırma ve Yenilik Merkezi (CERI) Yönetim Kurulu,
 • Uluslararası Öğrenci Başarısını Değerlendirme Programı (PISA),
 • TALIS Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Araştırması,
 • TALIS Güçlü Başlangıç Anketi,
 • Sosyal ve Duygusal Beceriler Çalışması,
 • Uluslararası Eğitim Sistemleri Göstergeleri (INES)
  • Üst Çalışma Grubu (WP),  
  • INES Sistem Düzeyindeki Bilgiler Çalışma Grubu/Ağı (NESLI) ve
  • Eğitimin Ekonomik, İşgücü Piyasası ve Sosyal Sonuçlarına İlişkin Veri Toplama ve Geliştirme Ağı (LSO)

çalışmalarına Bakanlığımız tarafından katkı ve katılım sağlanmaktadır. 

 

A-    EĞİTİM POLİTİKALARI KOMİTESİ (EDPC)

 

Eğitim Politikaları Komitesi, OECD eğitim organlarının 2006 yılında başlatılan yeni dikey yapılanmasında oluşturulan piramidin en üst organıdır. Eğitim Bakanları düzeyinde de toplantılar yapan EDPC çalışmalarına tüm üye ülke temsilcilerinin yanı sıra gözlemci ülkeler ve Avrupa Birliği temsilcileri de katılmaktadır.

 

Eğitimle ilgili tüm stratejik kararların alındığı ve planlamaların yapıldığı Eğitim Politikaları Komitesi (EDPC) çalışmaları Ülkemiz adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü temsiliyeti ile yürütülmektedir.

 

Komite yılda 2 kez (Nisan ve Kasım ayında) toplanmakta olup toplantıda yürütülen programlarla ilgili gelişmeler sunulur, ortaya çıkan çıktıları değerlendirilir ve orta dönemli strateji onaylanır. OECD Eğitim Politikaları Komitesi inisiyatifinde yapılan çalışmalar 5 başlık altında toplanabilmektedir:

1.      Yaşam Boyu Öğrenmenin Diğer Sosyo-ekonomik Politikalarla Bağlarının Geliştirilmesi

·    Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımına İlişkin Politikalar Geliştirilmesi

·    Yetişkin Yeterliklerinin Geliştirilmesi ve Ölçülmesi

·    İnsanın, iş gücünün ekonomik etkisinin artırılması

2.       Eğitim Politikalarının ve Uygulamalarının Analiz Edilmesi ve Geliştirilmesi

·    Ülke Ulusal Eğitim Politikaları İncelemeleri

3.      Kaliteli Eğitimin Teşvik Edilmesi

·    Öğretmenlerin Kariyerlerinin ve Çalışmalarının Yeniden Yapılandırılması

·    Okullardaki Liderlik Kapasitesinin Geliştirilmesi

4.      Küresel Ekonomi Perspektifinde Yüksek Öğretimin Yeniden Değerlendirilmesi

·    Ulusal Yüksek Öğretim Politikalarının İncelenmesi

5.      Eğitim Vasıtasıyla Toplumsal Uyum Sağlanması

·    Eğitimde Fırsat Eşitliğinin ve Sağlanan Yararların Artırılması

·    Başarılı Bireylerin Öğretmenlik Mesleğine Çekilmeleri ve Geliştirilmeleri

 

Eğitim Politikaları Komitesi’nin çalışmalarından biri “Eğitim Politikası Reformu Diyalogları”, eğitim planlaması, politika ve strateji alanında bir öğrenme ağıdır. Eğitim Politikası Reformu Diyalogları kapsamında üye ülkelerin Eğitim Bakanlıkları üst düzey temsilcilerinin katılımı ile her yıl farklı bir eğitim politikası teması ile toplantılar yapılmaktadır.

 

Bununla birlikte, her yıl, diyaloglar için temel oluşturmak üzere üye ülkelerin eğitim politikalarının incelendiği “Eğitim Politikası Görünümü Raporu” hazırlanmaktadır. Raporun amacı, ülkelerin ortak zorluklarına çözüm önerileri belirlemek, ülkelerin politikalarını geliştirmek için mevcut verileri nasıl kullandıkalrını ve bu süreçler sırasında neler öğrendiklerini keşfetmek ve karşılaştırmalı uluslararası kanıtlara dayalı olarak politika ilkeleri geliştirmektir. Rapor son olarak 2018 yılında “öğrenci öğrenmesini merkeze koymak” teması ile yayınlanmıştır. Ana raporun yanı sıra ülke incelemeleri de yapılmakta olup Türkiye için, son olarak, 2013 yılında “Eğitim Politikası Genel Görünümü: Türkiye” başlığıyla yayınlanmıştır.

 

B-    EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE YENİLİK MERKEZİ (CERI) YÖNETİM KURULU

 

Eğitimi Araştırma ve Yenilik Merkezi (CERI), OECD Konseyi tarafından 1968 yılında kurulmuştur. Çalışmalar 34 üye ülke temsilcilerinden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönlendirilir. 

 

CERI Yönetim Kurulu üyeliği ülkemiz adına Genel Müdürlüğümüz temsiliyeti ile yürütülmektedir. Yönetim Kurulu yılda 2 kez (Nisan ve Kasım ayında) toplanmaktadır. CERI, programların kalitesini izler, EDPC tarafından geliştirilen orta dönemli stratejiyi onaylar ve ortaya çıkan çıktıları değerlendirir.

 

CERI; Eğitim konusunda OECD ülkeleri arasında uluslararası düzeyde diyalogu teşvik eder ve bu amaçla yapılan çalışmaları yürütür. CERI, gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerindeki yeni yönelişleri konusundaki tartışmaların yapıldığı ve bilgilerin derlendiği son derece önemli bir merkezdir. Bu merkezde 40 yıla yaklaşan bir süreden beri OECD ülkelerine yönelik eğitim araştırmaları ve eğitimde yenilik çalışmaları yapılmaktadır. Bu etkinlikler çerçevesinde yeni eğitim politikaları ve araştırmalar ile uygulamalar arasında daha iyi bağlar kurulması teşvik edilmekte; eğitim alanındaki, araştırmacıların, uygulayıcıların ve devlet görevlilerinin uluslararası eğitim tartışmalarına etkin olarak katılımları sağlanmaktadır.

 

Eğitimi Araştırma ve Yenilik Merkezi’nin genel amaçları aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:

 • Mevcut ve yeni ortaya çıkmakta olan eğitim ve öğretim konuları ile bunların diğer politika alanlarıyla bağlantılarını incelemek; araştırma yapmak, yenilikler ve önemli göstergeler geliştirmek;
 • Ulusal ve uluslararası düzeylerde kültürel, sosyal ve ekonomik değişiklikler bağlamında ileriye dönük uyumlu eğitim ve öğretim yaklaşımları geliştirmek;
 • Eğitimle ilgili ortak problemler konusunda üye ülkeler arasında ve uygun olan durumlarda üye olmayan ülkelerle görüş alışverişinde bulunulması ve sorunlara çözümler aranması amacıyla pratik işbirliği imkânları sağlamak.
 •  

Halen sürdürülmekte olan CERI etkinlikleri/projeleri 7 başlık altında gruplanmaktadır:

 • Eğitim ve Öğretimde İnovasyon Stratejisi
 • Yenilikçi Öğrenme Ortamları
 • Eğitim ve Sosyal İlerleme
 • Karmaşık Eğitim Sistemlerinin Yönetimi
 • Etkili Öğrenme İçin Yenilikçi Öğretim
 • Eğitimi Şekillendiren Trendler
 • Açık Eğitim Kaynakları

 

C-    ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞARISINI DEĞERLENDİRME PROGRAMI (PISA)

 

OECD üyesi ülkeler ve diğer katılımcı ülkelerdeki zorunlu eğitimi bitiren öğrencilerin modern toplumda yerlerini alabilmeleri için gereken temel bilgi ve becerilere ne derecede sahip olduklarını ölçmeyi hedeflemektedir.

 

PISA çalışmaları her üç yılda bir sırasıyla okuma, matematik ve fen bilimleri alanlarından birine ağırlık vermektedir. 2003 PISA çalışması matematik, 2006 yılında yapılan PISA çalışmasında ise fen bilimlerine ağırlık verilmiştir. PISA 2009 kapsamında okuma becerileri performansı ve okul sistemlerinin özellikleri, okuma öğretiminde etkili öğrenme ortamları, okul etkililiği, eğitim ve öğretim liderliği ile verimlilik konularının araştırılması amaçlanmıştır.

 

PISA araştırmasının hedef kitlesi 7. sınıf ve üzeri sınıf düzeylerinde örgün eğitime kayıtlı olan 15 yaş grubu öğrencilerdir. 2000 yılından itibaren yapılan PISA araştırmasına Ülkemiz 2003 yılından itibaren katılmaktadır.

 

Bakanlığımızda PISA ile ilgili çalışmalar Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

 

Ülkemizin PISA çalışmalarından elde edilen puanlar şu şekildedir:

 

MATEMATİK

OKUMA

FEN

PISA 2003

(41 Katılımcı Ülke)

423 Puan

Türkiye 33.

441 Puan

Türkiye 33.

434 Puan

Türkiye 32.

PISA 2006

(57 Katılımcı Ülke)

424 Puan

Türkiye 43.

447 Puan

Türkiye 37.

424 Puan

Türkiye 47.

PISA 2009

(65 Katılımcı Ülke)

445 Puan

Türkiye 41.

464 Puan

Türkiye 39.

454 Puan

Türkiye 42.

PISA 2012

(65 Katılımcı Ülke)

448 Puan

Türkiye 44.

475 Puan

Türkiye 42.

463 Puan

Türkiye 43.

PISA 2015

(72 Katılımcı Ülke)

420 Puan

Türkiye 50.

428 Puan

Türkiye 50.

425 Puan

Türkiye 54.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  D-    ULUSLARARASI ÖĞRETME VE ÖĞRENME ARAŞTIRMASI (TALIS) PROGRAMI

 

Bakanlığımızın katıldığı bir başka OECD programı da Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Araştırması (TALIS)’dır. 

 

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin okullardaki çalışma şartları ve eğitim ortamlarına ilişkin bir çalışma olan ve beş yılda bir düzenlenen araştırmaya (TALIS) ülkemiz ilk defa 2008 yılında katılmış olup, ikinci olarak 2018 yılında katılım sağlamaktadır.

 

TALIS çalışmaları; Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda ve Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülmektedir.

 

Araştırmada, ilköğretim okullarının yöneticilerine ve 6, 7 ve 8. sınıflarda görev yapan branş öğretmenlerine yönelik anketlerle okullardaki çalışma şartları ve eğitim ortamları öğrenilmeye çalışılmaktadır. 2007-2010 yılları arasında araştırmaya katılan bütün ülkelerle birlikte Bakanlığımız tarafından da 20 okuldan okul müdürleri ile toplam 287 öğretmeni kapsayan alan denemesi gerçekleştirilmiştir. 2008 yılının Mart/Nisan aylarında gerçekleştirilen ana uygulamaya tesadüfî yöntemle belirlenen 200 okulun müdürleri ile bu okulların her birinden belirlenecek yaklaşık 20 (toplam 4.000 civarında) öğretmen katılmıştır.

 

TALIS I’den elde edilen ülkemiz verilerinin değerlendirildiği TALIS Türkiye Ulusal Raporu; Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 29-30 Nisan 2010 tarihlerinde düzenlenen ve OECD’den TALIS Proje Direktörü ile Polonya ve Estonya temsilcilerinin de katıldığı bir konferans ile ülkemizdeki tüm paydaşlara tanıtılmış ve tartışılmıştır.

 

E-    TALIS GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ ANKETİ

 

OECD’nin erken çocukluk eğitimi ile ilgili bir çalışması olan; TALIS Güçlü Başlangıç Anketi çalışması okul öncesi kurumlarında çalışan personeli pedagojik bilgi, deneyim ve tecrübeler, tutumlar ve çalışma koşulları gibi konular açısından değerlendirmeyi amaçlamakta olup ülkemiz bu çalışmaya 2015 yılında dâhil olmuştur.

 

TALIS Güçlü Başlangıç Anketi çalışmaları; Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülmektedir.

 

TALIS Güçlü Başlangıç Anketiaraştırmasının Esas Uygulama aşaması için hazırlık çalışmaları konusunda gerekli planlamaların yapılması amacıyla 8-10 Kasım

Emniyet Mahallesi Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü C Blok Yenimahalle/ANKARA - Kurum Telefon Numaralarına Bağlantılardan Personel İletişimden Ulaşabilirsiniz

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.