Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Sıkça Sorulan Sorular

Yurtdışı öğrenim görmek amacıyla Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce verilen herhangi bir burs yoktur.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce; Yabancı Hükümetlerce verilen devlet ve özel burs duyuruları yayımlanmaktadır. İkili anlaşmalar çerçevesinde yabancı hükümetler tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına çeşitli alanlarda verilen burslar için duyuruların akabinde Komisyon marifetiyle kontenjanlara göre aday seçimi yapılmaktadır.

Yabancı ülkeler tarafından verilen özel burslara ise kişiler kendi imkânlarıyla, ilgili ülke veya üniversitenin şartlarına göre başvuruda bulunabilmektedir. Ancak, adayların eğitim sonrası denklik bilgileri konusunda Yüksek Öğrenim Kurumundan bilgi edinmeleri gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk adayların kendisine aittir.

Lisans, yüksek lisans, doktora, araştırma ve dil bursları olmak üzere 5 kategoriden oluşmaktadır.

Yabancı hükümet burslarına başvurular http://abdigm.meb.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapılmaktadır.

Yabancı hükümet burs bilgileri http://abdigm.meb.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.

AZERBAYCAN

Bakü Türk İlkokulu

Bakü Türk Ortaokulu

Bakü Türk Anadolu Lisesi

Bakü Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi

 

KAZAKİSTAN

Almatı Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi

 

KIRGIZİSTAN

Bişkek Türk İlkokulu

Bişkek Türk Ortaokulu

Cumhuriyet Yetenekli Çocuklar Kırgız Türk Anadolu Lisesi

Kırgız Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi

Bişkek Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi

 

ÖZBEKİSTAN

Taşkent Türk İlköğretim Okulu

Taşkent Türk Ortaokulu

 

TÜRKMENİSTAN

Aşkabat Türk İlkokulu

Aşkabat Türk Ortaokulu

Aşkabat Türk Anadolu Lisesi

Aşkabat Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi

 

TACİKİSTAN

Duşanbe Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi

 

MOLDOVA

Kongaz Süleyman Demirel Türk Moldova Lisesi

 

ROMANYA

Köstence Mecidiye Kemal Atatürk Ulusal Koleji

Yükseköğretim Genel Kurulu´nun 21.01.2010 tarihli toplantısında; 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı´nın (YÖS) kaldırılmasına karar verilmiş olup kendi imkânlarıyla ülkemizde ön lisans ve lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin bir ortaöğretim kurumundan mezun olması ve her üniversite tarafından belirlenen ve Başkanlığımızca da uygun görülen sınav ve puanlara sahip olması, bu belgeler ve üniversitenin talep edeceği diğer belgeler ile doğrudan üniversiteye başvurması ve üniversite tarafından değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu´nun 13/02/2013 tarihli toplantısında; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu´nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesinde yer alan "Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir." maddesi uyarınca Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar´ın belirlenmesi ile ilgili olarak 01/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan yetkiye dayanılarak, Yükseköğretim Genel Kurulu´nun 21.01.2010 tarihli toplantısında kabul edilen ve çeşitli tarihlerde yapılan Genel Kurul toplantılarında bazı maddeleri değiştirilen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar´ın ilişikte yer aldığı şekliyle kabulü uygun görülmüştür.

Yurtiçindeki bir okulumuz hangi ülke/ülkelerden muadilleri okullarla kardeş okul olmak istiyorlar ise bunu bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bir yazı ile bildirecek. Söz konusu talep nihayetinde Genel Müdürlüğümüze gelecek ve Dışişleri vasıtasıyla talep ilgili ülkeye iletilecek. Gelecek cevap talep eden okulumuza bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ya da il Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla iletilecektir. Ayrıca, yurtiçindeki okulumuz internet ortamında iletişime geçtiği okulun ismini bildirmek suretiyle de kardeş okul ilişkisi sağlanabilir.

Bu tür talepleri olan vatandaşlarımız isteklerini ve belgelerini Bakanlığımıza bağlı temsilciliklerimize, yoksa Konsolosluklarımıza yaparak, yapılacak araştırma neticesinde staja ilişkin onay verildiğinde başvurdukları mercii tarafından kendilerine bilgi verilmektedir.

 

Yurtdışında öğretmenlik yapan vatandaşlarımız öğrencilerini (Türk ve Yabancı uyruklu) Türk kültür ve tarihini tanıtmak üzere Türkiye´ye gezi düzenlemek istemektedirler. Ayrıca, geziye ilişkin konaklama ve iaşe-ibate konularında Bakanlığımızın desteğinin olup olamayacağı sorulmaktadır. Ayrıca yabancı ülke Eğitim Bakanlıkları ülkemize bir gezi (öğrenci/heyet) düzenlemek istemektedirler.

Türkiye´ye yapılacak gezilerde başvuru mercii yine temsilciliklerimiz ve konsolosluklardır. Ayrıca Bakanlığımız ilgili Makamlarınca uygun görülen gezi ve ziyaretlerin konaklamaları ve iaşe-ibateleri Bakanlığımızca imkânlar dâhilinde karşılanabilmektedir.

Türkiye´den yurtdışına gidecek İlköğretim ve Ortaöğretim seviyesinde okuyan öğrenciler okudukları okuldan aldıkları son diploma ve okulca onaylanmış kaçıncı sınıfta okuduklarına dair belgelerle gittikleri ülkelerin okullarına başvurabilir. O ülkenin eğitim sistemi hakkında bağlı bulundukları Eğitim Müşavirlikleri, Eğitim Ataşeliklerinden yok ise Konsolosluklardan bilgi alabilirler.

Yurt dışından Türkiye´ye gelecek öğrenciler okudukları okullardan aldıkları son durumunu gösteren belgelerle bağlı bulundukları Eğitim Müşavirliklerine veya Eğitim Ataşeliklerine başvurarak Türkiye´de hangi okullarda okuyacağına dair denkliği yapılabilir. Eğitim Müşavirliği ve Ataşeliği bulunmuyorsa Türkiye´de İkamet edeceği il milli eğitim müdürlüğüne başvurarak okulunun denkliğini yaptırabilirler.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ve çocukları için kitap ve eğitim materyali talepleri Bakanlığımıza bağlı temsilciliklerimize, yoksa Konsolosluklarımıza yapılabilir. Ayrıca, bazı talep sahipleri doğrudan Genel Müdürlüğümüze yazı yazarak ta isteklerini iletebilmektedirler.

Eğitim, gençlik, spor ve kültür alanları temel olarak üye devletlerin sorumluluğundadır. Avrupa Birliği (AB)´nin İşleyişi hakkında Antlaşma´nın ilgili maddeleri doğrultusunda (165-167), AB´de eğitimin kalitesinin artırılmasını sağlamak, kültürel zenginliği korumak ve ortak kültürü geliştirmek adına üye devletlerarasında işbirliğinin ve faaliyetlerin desteklenmesi ön görülmektedir. Açık Koordinasyon Yöntemi yoluyla eğitim ve kültür alanlarında ortak hedefler ve ortak göstergeler belirlenmekte, ulusal eylem planları hazırlanmaktadır. Ülkemiz, "Eğitim ve Kültür" faslının 2005 yılında yapılan tanıtıcı tarama toplantıları akabinde anılan fasılla ilgili olarak 25 Mayıs 2006 tarihinde Müzakere Pozisyon Belgesini (MPB) Komisyona sunmuş ve faslın müzakereye açılması beklenmektedir.

"Eğitim ve Öğretim 2020", eğitim ve öğretim sistemlerini bir bütün olarak hayat boyu öğrenme perspektifine oturtarak stratejik bir çerçeve oluşturmakla beraber 2020´ye kadar sürecek dönemde eğitim ve öğretimde Avrupa işbirliğinin yol haritası konumundadır. Dört stratejik hedef belirlenmiştir:

-Hayat boyu öğrenmeyi ve hareketliliği gerçekleştirmek

-Eğitim ve öğretim sistemlerinin kalitesini ve etkinliğini artırmak

-Eşitliği, sosyal uyumu ve aktif vatandaşlığı teşvik etmek

-Eğitimin her seviyesinde girişimcilik, yaratıcılık ve yenilikçiliğe (inovasyon) yönelik faaliyetleri artırmak

Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları, "Erasmus+ Programı" altında birleştirilmiştir. Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan söz konusu program, ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir. 2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmaktadır. Avrupa Birliği gençlik ve eğitim programları hakkında Bakanlığımız farkındalığı artırıcı çalışmalar yapmakta olup anılan programın ağırlıklı olarak hedef kitlesini Bakanlığımız kurum ve paydaşları oluşturmaktadır.

Velilerin veya sivil toplum kuruluşu çalışanlarının bahse konu faaliyetler kapsamında yurtdışına çıkmaları halinde kendilerine hususi pasaport tanzim edilmesi gerekmektedir.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları ile ikili anlaşmalar kapsamında düzenlenen yurtdışı programlarına katılmak üzere hizmet damgalı pasaport talepleri İçişleri Bakanlığının 2006/21 nolu Genelgesi ile Bakanlığımızın 2007/11329 sayılı Genelgesi doğrultusunda yürütülmektedir. Halk Eğitim Merkezlerinde veya Mesleki Eğitim Merkezlerinde kursiyer olarak eğitim görenlere hizmet damgalı pasaport verilmesine yönelik işlemler ise 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 25699 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerinin birlikte ele alınarak yürütülmektedir.

Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile tanımlanan sorunun çözümüne yönelik planlanan amaçların gerçekleştirilmesi için yürütülecek faaliyetler bütünüdür. Çalışanlardan ve kuruluşlardan sıkça duyduğumuz "bir projemiz var" ifadesi, genellikle bir fikirdir. Bu fikrin geliştirilerek projeye dönüşmesi için amacının, içeriğinin, yönteminin, sorumlusunun/yürütücüsünün, süresinin, bütçesinin, faaliyetlerinin, sonuçlarının ve etkilerinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Avrupa Birliği tarafından uygulanan,

Eğitim ve gençlik alanında "Erasmus+ Programı" kapsamındaki projelere; www.ua.gov.tr

 

Hibe projelerine www.mfib.gov.tr ve ikg.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

 

TÜBİTAK tarafından uygulanan projelere www.tubitak.gov.tr/ adresinden Diğer fon sağlayan uluslararası kurum/kuruluşların web siteleri takip edilebilir.

 

Ulusal projelerle ilgili olarak farklı bakanlıkların, vakıfların veya kuruluşların zaman zaman açtığı hibeler olmakla beraber belli bir takvimleri bulunmamaktadır. Bütçesi kendilerince karşılanan kuruluşların web sayfaları takip edilerek projeleri hakkında bilgi edinilebilir.

Milli Eğitim Bakanlığınca projelere fon sağlanmamaktadır. Ancak Bakanlığımızla paylaşmak istediğiniz uygulanmasında fayda olduğu düşünülen proje önerileri, ekte örneği sunulan proje başvuru formu doldurularak Bakanlığımıza gönderilebilir. Bakanlığımızca başvuru formları incelenerek değerlendirmeler proje sahipleriyle paylaşılmaktadır.

 

Proje Başvuru Formu için tıklayınız…

Pestalozzi programı, öğretmenlerin ve eğitim personelinin mesleki gelişimi ile ilgili bir programdır. "Çalıştay ve seminerler" ile "Eğiticilerin Eğitimi Modülleri" olmak üzere eğitim alanında iki önemli etkinliği bulunmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan öğretmenler, okul müdürleri, formatörler ile üniversite öğretim üyeleri ve akademisyenlere açık olan Pestalozzi Hizmetiçi Eğitim Seminerlerine başvuru süreci resmi prosedür takip edilerek yapılmakta olup, gerekli evraklar hususunda tüm bilgi ve belgelere Genel Müdürlüğümüzün http://abdigm.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=57 internet adresinde ulaşılabilmektedir.

Bu şekilde yapılan başvurular Avrupa Konseyi´nce değerlendirmeye alınmamaktadır.

Başvuru sahiplerinin çalışma dilinde en az C düzeyinde (her çalıştayın başlama tarihine göre)son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış geçerli bir KPDS (2013 yılından itibaren YDS) belgesine sahip olması; YDS belgesi olmayan adayların:

 

Üniversite Dil Sınavından (ÜDS) en az 70 aldığını gösterir belgeye sahip olması;

Çalışma dili İngilizce olan seminerler için TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sınavından eşdeğer belgeye sahip olması;

Çalışma dili Almanca olan seminerler için Goethe Enstitüsü tarafından da verilen ZD (Zertifikat Deutsch), ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung), ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung), KDS (Kleines Deut. Sprachdiplom), GDS (Großes Deut. Sprachdiplom), ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf) veya PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch) diplomalarından birine sahip olması;

Çalışma dili Fransızca olan seminerler için Fransız Kültür Merkezi tarafından da verilen DELF 1 (Le Diplôme d´Etudes en Langue Française), DELF 2 veya DALF (le Diplôme Approfondi en Langue Française) diplomalarından birine sahip olması ya da;

Lisans veya lisansüstü eğitimini yurtdışında tamamlayanların, seminerin çalışma dilinde eğitim veren bir kurumda yaptığını gösterir diploma ve transkript veya denklik belgesine sahip olması gerekmektedir.

*(Türkiye´deki üniversitelerden mezun olanlar başvurularına diploma ya da transkript (not belgesi) eklemeyeceklerdir).

Hizmet içi Eğitim Programına katılan bir eğitimci aradan iki yıl geçmeden bir başkasına kabul edilemez. Bu nedenle, söz konusu seminerlerden azamî ölçüde yararlanılabilmesi için; adayların aynı anda birden fazla başvuruda bulunmaması, ancak başvurduğu seminere kabul edilmediği anlaşıldıktan sonra bir başka seminere başvurması ve herhangi bir seminere katılan adayların bir sonraki başvurularını en erken iki yıl sonra yapması gerekmektedir.

Söz konusu çalışmalarla Pestalozzi Hizmetiçi Eğitim Seminerinin bir ilgisi bulunmadığından seminerlere katılmada herhangi bir sakınca yoktur.

Başvurulan programın içeriğine göre, daha önce yapmış olduğunuz çalışmaları da göz önünde bulundurarak, bahse konu seminerin belirtilen "hedef grubu"nda yer almanız koşuluyla başvurunuzun biri sonuçlandıktan sonra bir diğerine başvurmanızda sakınca bulunmamaktadır.

Başvurulan programın içeriğine göre, daha önce yapmış olduğunuz çalışmaları da göz önünde bulundurarak, bahse konu seminerin belirtilen "hedef grubu"nda yer almanız koşuluyla başvurunuzun biri sonuçlandıktan sonra bir diğerine başvurmanızda sakınca bulunmamaktadır.

Resmi yollardan Bakanlığımıza yapılan başvurular; seminerdeki mevcut yer durumuna, adayın seminerin düzenleneceği dildeki hâkimiyetine, adayın eğitim geçmişine, aktif görevi ile seminer konusu arasındaki ilişkiye, kursa katılma sebeplerine, seminere yapacağı katkılar ve seminer sonrası gerçekleştireceği etkinlikler gibi bölümlerde yapılan açıklamaların ikna edici olup olmadığına ve katılım düşünülen seminerin amaçlarına uygun ifadelere yer verilip verilmediğine göre Genel Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Komisyon tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunan başvurular semineri düzenleyen ülkeye teklif edilmektedir. Seminere müracaat eden adayların nihaî seçimi, Avrupa Konseyince yapılmakta, sonuçlar kabul edilenlere bildirilmektedir.

Seminere katılım sonrası seminerin çalışma dilinde hazırlanacak raporlar, diğer belgelerle birlikte doğrudan Avrupa Konseyine gönderilecektir. Ayrıca, Avrupa Konseyine gönderilecek raporun bir örneği ile Türkçesinin Bakanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Başvurunuz olumlu değerlendirildiği takdirde bu nüshalardan biri Avrupa Konseyi yetkililerine gönderilmekte, diğeri ise her türlü iletişim ve bilgi ihtiyacı için arşivimizde saklı tutulmaktadır.

Avrupa Konseyi tarafından seminere kabul edilen adayların seyahat masrafları, seminerden sonra hazırladıkları raporu ve diğer belgeleri Avrupa Konseyinin ilgili birimine göndermelerini takiben bildirecekleri banka hesap numarasına yatırılmaktadır. Katılımcıların iaşe ve ibate giderleri ise semineri düzenleyen ülke tarafından karşılanmaktadır.

45 gün ile 6 ay arasında değişebilen bu süre, Avrupa Konseyi´nin inisiyatifi doğrultusunda değişebilmektedir.

Başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için son başvuru tarihinde veya öncesinde Bakanlığımız evrak kayıt sisteminden girmiş olması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu değildir.

Employer ölümüne bir üst amirinizin (bir okulda öğretmen iseniz okul müdürünüzün; okul müdürü iseniz ilçe milli eğitim müdürünüzün) bilgilerini yazmanız gerekiyor.

Bu bölüm Genel Müdürlüğümüz tarafından doldurulacağından boş bırakılması gerekmektedir.

Hususi damgalı pasaport yazısı Bakanlık merkez teşkilatı personeline, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden alınacak 1-3 derecedeki personele pasaport formu düzenlenir.

Nüfus cüzdanı (aslı)

4 adet cepheden çekilmiş biometrik fotoğraf

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden alınmış kadro yazısı

Eş/çocuğun ve çalışanın;

Nüfus cüzdanı (aslı)

4 adet cepheden çekilmiş biometrik fotoğraf

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden alınmış kadro yazısı

16 yaşından büyük çocukları için okuldan alınacak öğrenim belgesi gereklidir.

Eşinden ayrılmış personel soyadı tutmaması halinde mahkeme ilamı gerekmektedir. Mahkeme ilamı ile birlikte Çocuğun ve çalışanın;

 

Nüfus cüzdanı (aslı)

4 adet cepheden çekilmiş biometerik fotograf

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden alınmış kadro yazısı

16 yaşından büyük çocukları için okuldan alınacak öğrenim belgesi gereklidir.

Hizmet damgalı gri pasaport alacak personel

Makamdan alınacak Makam Onayı

4 adet cepheden çekilmiş biometrik fotoğraf

Nüfus cüzdanı (aslı) gereklidir.

Çocuğun ve çalışanın;

Nüfus cüzdanı (aslı)

4 adet cepheden çekilmiş biometrik fotoğraf

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden alınmış kadro yazısı

16 yaşından büyük çocukları için okuldan alınacak öğrenim belgesi gereklidir.

Emniyet Mahallesi Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü C Blok Yenimahalle/ANKARA - Kurum Telefon Numaralarına Bağlantılardan Personel İletişimden Ulaşabilirsiniz

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.