Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Dokümanlar

 


MEVZUAT

İç Hizmet Yönergesi   

 


BURSLAR

Yabancı Hükûmet Bursları Afiş

 


GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE HAZIRLANMIŞ YAYINLAR

Almanya Federal Cumhuriyetinde Türk Çocuklarının Eğitimi -Öğretimi ve Sayısal Bilgiler
Enformasyon Toplumu ve Eğitim Sistemine Etkileri
Milli Eğitim Politikaları İncelemesi 
Adult Education in Turkey
Özel İhtiyaçları Olan Çocuklar İçin Eğitim Binaları

 


YURTDIŞI TEŞKİLATI

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas Ve Usulleri İle Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri İle Hak Ve YükümlülüklerininBelirlenmesine İlişkin Karar 
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2760) 
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2679) 
Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
Yurtdışına Daimi Görevle Atanan Personel Hakkında Genelge (2019/3)
2013 - 35 Sayılı Genelge  / Yurtdışı ile ilgili işve işlemler

Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı (Türkçe-İngilizce-Fransızca-Almanca)

 


OECD

Education Continuity Stories Turkey: I am special, I am in education
OECD EDUCATION POLICY OUTLOOK_ TURKEY PROFILE_2020 / OECD EĞİTİM POLİTİKASI GÖRÜNÜMÜ- TÜRKİYE PROFİLİ 2020 

EĞİTİM POLİTİKASI GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE RAPORU 2020

OECD Educating 21st Century Children
Skills Matter : Additional Results from the Survey of Adult Skills
OECD PISA 2018 Results
OECD Education At A Glance (2019) 

OECD Developing Minds in the Digital Age Report (2019)

OECD STUDENT ASSESSMENT IN TURKEY 
OECD MİGRATION TURKEY 
 

 


AVRUPA BİRLİĞİ BELGELERİ

AB Terimler Sözlüğü
AB Temel Eğitim Göstergeleri "Key Data on Education" 
AB Eğitim ve Öğretim 2020 Programı 
AB Eğitim ve Öğretim 2010 Programı : "AB seviyesinde Geliştirilen Politikalar ve Programlar"
Avrupa Birliği Kitabı   YENİ
Katılım Ortaklığı Belgeleri
Müzakere Çerçeve Belgesi
Türkiye AB İlişkileri YENİ
Türkiye´nin AB Müktesebatına Uyum Programı (2007-2013)
Türkiye´nin Katılım Süreci için AB Stratejisi
Türkiye Düzenli İlerleme Raporları
Ulusal Programlar

 


AVRUPA KONSEYİ BELGELERİ

Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) MEB 2009
Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği arasında imzalanan Mutabakat Zaptı
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 21. yüzyıl Avrupa´sında tarih öğretimi
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere Demokratik Yurttaşlık Eğitimine Yönelik Tavsiyesi
Dil Öğrenen Yetişkinler İçin Rehber 
Okullarda Şiddetin Önlenmesi ve Şiddetle Mücadele İçin Yerel Ortaklıklar
2013  Avrupa konseyi Eğitim Bakanları Daimi Konferansı Sonuç Bildirisi
Avrupa Konseyi Eğitim Bakanları 25. Konferansı Nihai Bildirisi(İngilizce)  ve    Türkçe Çevirisi(TR)
Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı (TUR)

 


BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - UNESCO

Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Raporu
Eğitim 2030 için Politika Dinamiklerini Etkinleştirme: Yönetişimin, Okul Liderliğinin, İzleme ve Değerlendirme Sistemlerinin Potansiyeli (YENİ)
Dijital Becerilerdeki cinsiyet eşitsizliğinin eğitim yoluyla ortadan kaldırılması (YENİ)
SDG-4 Veri Kitabı (YENİ)
Küresel Eğitim İzleme Raporu (GEM) 2019
Küresel İzleme Raporu (GEM) 2017-2018 Raporu: "Accountability in Education"
Küresel İzleme Raporu (GEM) 2016 Raporu: "Education for People and Planet" 
Türk Eğitim Sistemi Kitapçığı (İngilizce)
UNESCO 2005 Bilim Raporu
BM Avrupa Ekonomik Konseyi (UNECE) Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Stratejisi
Herkes İçin Eğitim Dakar Eylem Çerçevesi
Sofya Konferansı Yetişkin Eğitimi Eylem Çağrısı

UNESCO Herkes için Eğitim (EFA) 2013/14 "Öğrenme ve Öğretme: Herkes için Kaliteli Eğitimi Gerçekleştirmek

 


KANUN - YONETMELİK - GENELGE

Genelge: Hizmet Damgalı Pasaportlar
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 02/03/2006 tarih ve 2006/21 sayılı genelgesi  
Harçsız Pasaport İşlemleri 
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas Ve Usulleri İle Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri İle Hak Ve YükümlülüklerininBelirlenmesine İlişkin Karar 
Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
Yurtdışına Daimi Görevle Atanan Personel Hakkında Genelge (2019/3)
Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması Hakkında Genelge (2019/11)      Ekler (word)

 


ULUSLARARASI PROJELERE YÖNELİK REFERANS BELGELERİ

Proje Hazırlama Rehberi
IPA Çerçeve Anlaşması
IPA Uygulama Tüzüğü EN
Kopenhag Deklarasyonu
2014-2020 IPA II Ülke Strateji Belgesi
Türkiye 2014 Yılı İlerleme Raporu
2014-2023 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi
2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Özel Yetenekli Bireyler  Strateji ve Uygulama Planı 2013-2017
AB´ye Katılım için Ulusal Eylem Planı Aşama I
AB´ye Katılım için Ulusal Eylem Planı Aşama II
Avrupa Birliği Genişleme Stratejisi 2014-2015
Education and Training in Europe 2020
Education at a Glance 2014 (OECD indicators)
Eğitim Kültür Faslı Tarama Raporu 2006
Europa 2020 (A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth)
Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi 2014-2108
Instrument For Pre-Accessıon Assıstance (IPA II) 2014-2020 (QuickGuide)
İstihdam Eğitim ve Sosyal İçerme Sektörel Operasyonel Programı 2014-2020
Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem planı 2014-2018
Onuncu Kalkınma Planı
Orta Vadeli Program (2015-2017)
Turkiye Katılım Ortaklığı Belgesi 2008
Eğitime İlişkin İstatiksel Veriler
Avrupa´da Erken Çocukluk Eğitimi Temel Verileri 2014
Avrupa´da Öğretmenler ve Okul Liderlerine İlişkin Temel Veriler
CEDEFOP - Yeterliliklerde Görülen Değişimler
CEDEFOP - Improving lifelong guidance policies and systems
CEDEFOP - On the way to 2020: data for vocational education and training policies
Dünya Bankası Çalışma Raporu Sayı: 4 "Eğitimde Fırsat Eşitsizliği: Türkiye Örneği"
Dünya Bankası: "Türkiye´de Temel Eğitimde Kalite ve Eşitliğin Geliştirilmesi:  Zorluklar ve Seçenekler"
Dünya Bankası:  "Türkiye´nin Gelecek Nesillerine Yatırım Yapmak: Okuldan İşe Geçiş ve Türkiye´nin Kalkınması"
Dünya Bankası:  "Türkiye´de Erken Çocukluk Eğitiminin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi"
Dünya Bankası:  "Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması "Yaşam Fırsatları" Konulu Rapor"
Dünya Bankası:  "Dünya Bankası Grubu – Türkiye İşbirliği:  Ülke Programının Görünümü"
ETF Work Programme 2015
Eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası
Euroguidance: "Hayat Boyu Rehberlik İçin Ulusal Politika Forumlarının Kurulması ve Geliştirilmesi"
Euroguidance: "Politikadan Uygulamaya: Avrupa´da Hayat Boyu Rehberlikte Sistem Değişimi"
Eurydice: "Avrupa´da Eğitime İlişkin Önemli Veriler 2012"
ETF: "Active Labour Market Polıcıes With A Focus On Youth"
ETF: "MONITORING TOOL:  A Set of Guidelines for Assessing Progress Towards the Skills Vision 2020"
İslam Kalkınma Bankası Türkiye Ülke Ortaklık Stratejisi
Kalkınma Bakanlığı: "Çocuk Çalışma Grubu Raporu: 2023"
Kalkınma Bakanlığı: "Eğitim Sisteminin Kalitesinin Artırılması: Özel İhtisas Komisyon Raporu: 2023"
Kalkınma Bakanlığı: "Mesleki Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Çalışma Grubu Raporu: 2023"
OECD: "Employment Outlook 2015"
OECD: "Career Guidance: A Handbook for Policy Makers"
OECD: "Eğitim Politikası Genel Görünümü: Türkiye"
OECD: "OECD360 Türkiye 2015"
ETF: "Torino Process 2014 Turkey"
ETF: "Skills Vision 2020 Turkey" (ENG)
ETF: "Skills Vision 2020 Turkey" (TR)
UNESCO: "Education for All 2000-2015: Achievements and Challenges"
UNESCO: "Development Agenda of Turkey for Post-2015: National Consultations Report"
UNICEF: "Türkiye´de Çocukların Durumu Raporu 2011"
UNICEF: "Türkiye´de Çocuk ve Genç Nüfusun Durumunun Analizi 2012"
UNICEF:  "Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi: Türkiye Ülke Raporu"
YÖK (Yükseköğretimde) Yeniden Yapılanma: 66 Soruda Bologna Süreci Uygulamaları

Emniyet Mahallesi Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü C Blok Yenimahalle/ANKARA - Kurum Telefon Numaralarına Bağlantılardan Personel İletişimden Ulaşabilirsiniz

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.